Board of Directors

Chairman / the President Yasuo Goto (Fukusima Univ., Emeritus)

 • Hideto Akashi (Komazawa Univ.)

 • Aki Aneha (Komazawa Univ.)

 • Takehiko Ikegami (Rikkyo Univ.)

 • Masaki Izumi (Tohoku Gakuin Univ.)

 • Hiroyuki Uni (Otemon Gakuin Univ.)

 • Kei Ehara (Tokyo Institute of Technology)

 • Tettaro Okada (Kagawa Univ.)

 • Shuji Ozawa (Kyoto Pref. Univ., Emeritus)

 • Tsutomu Katsumura (Hokusei Gakuen Univ.)

 • Nobuyo Goto (Fukushima Medical Univ., Part-time)

 • Yasuo Goto (Fukusima Univ., Emeritus)

 • Yosuke Kobayashi (Tohoku Gakuin Univ.)

 • Ryuji Sasaki (Rikkyo Univ.)

 • Masashi Simizu (Senshu Univ.)

 • Junichi Sekine (Kyushu Sangyo University)

 • Koji Daikoku (Kyoto Univ.)

 • Tomoyuki Niida (Tokyo Keizai University)

 • Hiroshi Nishi (Hannan Univ.)

 • Shigeru Nitta (Senshu Univ.)

 • Takeo Hidai (Wako Univ.)

 • Ken Hirano (Chuo Univ.)

 • Shinya Fujita (Nagoya Univ.)

 • Minoru Fujita (J. F. Oberlin Univ.)

 • Toshio Fukushima (Senshu Univ., Emeritus)

 • Teruomi Miyazaki (Senshu Univ.)

 • Kazutoshi Miyazawa (Hiroshima Univ.)

 • Masashi Morioka (Ritsumeikan Univ.)

 • Sousuke Morimoto (Rikkyo Univ.)

 • Nobuyuki Yoshimura (Shinshu Univ.)

 • Naoki Yoshihara (The Univ. of Massachusetts Amherst)

Auditors

 • Masato Kobayashi (Komazawa Univ.)

 • Hiroshi Yoshida (Tokyo Univ. of Agriculture and Technology)

Oversea Academic Advisors

Andrew Barshay (University of California Berkeley)

Robert Boyer (CEPREMAP)

Enfu Cheng (Chinese Academy of Social Sciences)

Benjamin Coriat (University of Paris 13)

James Crotty (University of Massachusetts Amherst)

Gerard Dumenil (CNRS)

Gary Dymski (University of California Riverside)

Diane Elson (Essex University)

David Harvey (City University of New York)

James Heintz (Political Economy Research Institute)

Costas Lapavitsas (SOAS, University of London)

Alain Lipietz (CNRS)

Robert Pollin (Political Economy Research Institute)

Robert Rowthorn (Cambridge University)

Saskia Sassen (Columbia University)

Sunanda Sen (Bard College)