Board of Directors

Chairman / the President Tetsuji Kawamura (Hosei Univ.)

 • Hideto Akashi (Komazawa Univ.)

 • Mariko Adachi (Ochanomizu Univ., Emeritus)

 • Aki Aneha (Komazawa Univ.)

 • Takehiko Ikegami (Rikkyo Univ.)

 • Akinori Isogai (Kyushu Univ.)

 • Hiroyuki Uni (Otemon Gakuin Univ.)

 • Kei Ehara (Oita Univ.)

 • Hiroshi Onishi (Keio Univ.)

 • Hiromi Okabe (Hokkaido Univ., Emeritus)

 • Shuji Ozawa (Kyoto Pref. Univ., Emeritus)

 • Michiaki Obata (The University of Tokyo, Emeritus)

 • Tsutomu Katsumura (Hokusei Gakuen Univ.)

 • Tetsuji Kawamura (Hosei Univ.)

 • Kazuhiro Kurose (Tohoku Univ.)

 • Ryuji Sasaki (Rikkyo Univ.)

 • Shinya Shibasaki (Hokusei Gakuen Univ.)

 • Masashi Shimizu (Senshu Univ.)

 • Koji Daikoku (Kyoto Univ.)

 • Haruo Takeuchi (Aichi Univ.)

 • Shiro Tanaka (Miyagigakuin Women's University)

 • Hideaki Tanaka (Shiga Univ.)

 • Naoki Nabeshima (Nagoya Univ.)

 • Takeo Hidai (Wako Univ.)

 • Ken Hirano (Chuo Univ.)

 • Minoru Fujita (J. F. Oberlin Univ.)

 • Tadasu Matsuo (Ritsumeikan Univ.)

 • Akira Matsumoto (Ritsumeikan Univ.)

 • Yuki Mizoguchi (Niigata Univ.)

 • Teruomi Miyazaki (Senshu Univ.)

 • Kazutoshi Miyazawa (Hiroshima Univ.)

 • Masashi Morioka (Ritsumeikan Univ.)

 • Nobuyuki Yoshimura (Shinshu Univ.)

 • Mitsugu Yoneda (Chuo Univ.)

Auditors

 • Tadanobu Okuyama (Saitama Gakuen Univ.)

 • Takashi Oguri (Komazawa Univ.)

Oversea Academic Advisors

Andrew Barshay (University of California Berkeley)

Robert Boyer (CEPREMAP)

Enfu Cheng (Chinese Academy of Social Sciences)

Benjamin Coriat (University of Paris 13)

James Crotty (University of Massachusetts Amherst)

Gerard Dumenil (CNRS)

Gary Dymski (University of California Riverside)

Diane Elson (Essex University)

David Harvey (City University of New York)

James Heintz (Political Economy Research Institute)

Costas Lapavitsas (SOAS, University of London)

Alain Lipietz (CNRS)

Robert Pollin (Political Economy Research Institute)

Robert Rowthorn (Cambridge University)

Saskia Sassen (Columbia University)

Sunanda Sen (Bard College)