Past Presidents

2022.4〜

Yasuo Goto (Fukusima Univ., Emeritus)

2016.4~2022.3
Tetsuji Kawamura (Hosei Univ.)

2010.4~2016.3
Kiichiro Yagi (Setsunan Univ.)

2007.4~2010.3
Kazuo Shibagaki (the Univ. of Tokyo, Emeritus)

2001.4〜2007.3
Teinosuke Otani (Hosei Univ.)

1998.4〜2001.3
Kouji Morioka (Kansai Univ.)

1992.4〜1998.3
Mitsuhiko Tsuruta (Chuo Univ.)

1986.4〜1992.3
Kiyoko Imura (Keio Univ.)

1983.4〜1986.3
Shigeru Tanese (Hitotsubashi Univ.)

1981.4〜1983.3
Kazuo Nonomura (Chiba Univ. of Commerce)

1979.4〜1981.3
Kiyoshi Oshima (Hosei Univ.)

1975.4〜1979.3
Tadao Ishihara (Chuo Univ.)

1973.7〜1977.3
Yoshio Miyake (Rikkyo Univ.)

1959.5〜1973.6
Hyoue Ouchi (Hosei Univ.)